Module1

Welkom bij Module1 Name Email 1. Onder welke ADR klasse vallen de corrosief bijtende stoffen?. A. ADR 8. B. ADR 6.1. C. ADR 5.1. D. ADR 9. 2. Moeten veiligheidsvoorschriften van het losadres bekend zijn bij de chauffeur die gaat lossen?. A. Het is voldoende dat de...

Module2

Welkom bij Module2 Name Email 1. Wat bedoelen we met het 4-ogen principe? A. Loshandelingen dienen altijd onder supervisie te worden uitgevoerd B. Er moet door het losbedrijf altijd een nacontrole plaats vinden. C. Door het losadres dient nadien altijd gecontroleerd...

Module3

Welkom bij Module3 Name Email 1. Hoe kun je vaststellen of een ADR stof in een tankwagen vervoerd mag worden? A. indien er volgens 5.1 en 5.2 in kolom (12) van tabel A in hoofdstuk 3.2 een tankcode is aangegeven B. indien er volgens 1.10 en 1.12 van de ADN een...

Module4

Welkom bij Module4 Name Email Moet een spill met een stof die gebruikt wordt bij de waterzuivering ook gemeld worden? A. Ja, want dat kan de zuivering beinvloeden. B. Nee, bij deze stoffen niet. C. Niet wanneer het een milieugevaarlijke stof betreft. D. Alleen...