Archives for tankwagen

Laden en lossen tankauto vraagt om kennis van zaken

Het laden- en lossen van een tankauto vraagt om kennis van zaken en een goede cursus die frequent herhaald wordt. Eenvoudige instructies zoals het dragen van PBM”s blijken in de praktijk minder logisch te zijn en nogal eens niet strikt nageleefd te worden. Een e-learning is dan het aangewezen middel om de operators dat onder de aandacht te brengen.

Het laden – en of lossen van een tankauto dient te worden uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen chauffeur en operator. Chauffeurs dienen de ter plaatse voorgeschreven persoonlijke

beschermingsmiddelen (PBM) te dragen zoals een gesloten veiligheidsbril of spatscherm, chemisch bestendige kleding, veiligheidsschoenen en geschikte handschoenen. De vereiste PBM’s kunnen afwijken van de volgens het product vereiste PBM’s. Het los – of laadadres kan hogere eisen stellen op hun terrein.

Voordat de lossing wordt gestart, dient de chauffeur zich op de hoogte te stellen van de plaats en werking van veiligheidshulpmiddelen; zoals de brandblusser, oog- en nooddouche, eerste hulpmiddelen, vluchtroutes en absorptiematerialen, e.d. Voor de locaties en de werking van deze middelen is een taak weggelegd voor de operator die bij het laad- of losproces aanwezig dient te zijn. In de praktijk wordt dit weleens vergeten. Ook het gegeven dat de chauffeur wellicht al eens vaker is geweest mag er niet in resulteren dat er niet meer op gewezen worden. Tenslotte komt de chauffeur op veel verschillende plaatsen en gaat het bij noodgevallen om de snelheid van handelen en is hij of zij wellicht niet meer in staat om diep in het geheugen te graven waar de PBM’s ook al weer waren en hoe de procedure ook al weer was.

Ook uw laad- en lospersoneel laten bijscholen in de juiste handelingen? In de E-learning laden en lossen tankwagen komt dit allemaal aan de orde.

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us